Read [Đam Mỹ - On going] Không Tin Tà - NETTRUYENSEO.com

[Đam Mỹ - On going] Không Tin Tà

Authors: UynUynHa

Genre: Diverse Lit

Update: 13-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên Trung: 不信邪
Thể Loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Dị Năng, Chủ Thụ, Sảng Văn, Nhẹ Nhàng, Hoán Đổi Linh Hồn, Thiên Chi Kiêu Tử, Kim Bài Đề Cử, Linh Dị Thần Quái , 1v1
Nguồn CV: Wikidich
Raw: Tấn Giang
Note: Edit không chính xác 100%, edit phi thương mại, chưa xin phép tác giả nên vui lòng không reup

Chapters

Giới Thiệu

Quyển 1: Nhân gian Âm quan_Chương 1: Mở đầu

Quyển 1_Chương 2: Đánh người

Quyển 1_Chương 3: Tử khí

Quyển 1_Chương 4: Cướp đoạt đề thi

Quyển 1_Chương 5: Quỹ đen

Quyển 1_Chương 6: Hai đề thi (1)

Quyển 1_Chương 7: Hai đề thi (2)

Quyển 1_Chương 8: Hai đề thi (3)

Quyển 1_Chương 9: Hai đề thi (4)

Quyển 1_Chương 10: Hai đề thi (5)

Quyển 1_Chương 11: Hai đề thi (6)

Quyển 1_Chương 12: Nhà tang lễ

Quyển 1_Chương 13: Tám mươi ba (1)

Quyển 1_Chương 14: Tám mươi ba (2)

Quyển 1_Chương 15: Tám mươi ba (3)

Quyển 1_Chương 16: Tám mươi ba (4)

Quyển 1_Chương 17: Tám mươi ba (5)

Quyển 1_Chương 18: Tám mươi ba (6)

Quyển 1_Chương 19: Tám mươi ba (7)

Quyển 1_Chương 20: Tạ Bán Loan (1)

Quyển 1_Chương 21: Tạ Bán Loan (2)

Quyển 1_Chương 22: Sáu mươi điểm

Quyển 1_Chương 23: Uổng Tử Thành*

Quyển 1_Chương 24: Cô dâu mới gả (1)

Quyển 1_Chương 25: Cô dâu mới gả (2)

Quyển 1_Chương 26: Cô dâu mới gả (3)

Quyển 1_Chương 27: Cô dâu mới gả (4)

Quyển 1_Chương 28: Cô dâu mới gả (5)

Quyển 1_Chương 29: Cô dâu mới gả (6)

Quyển 1_Chương 30: Cô dâu mới gả (7)

Quyển 1_Chương 31: Cô dâu mới gả (8)

Quyển 1_Chương 32: Cô dâu mới gả (9)

Quyển 1_Chương 33: Cô dâu mới gả (10)

Quyển 1_Chương 34: Cô dâu mới gả (11)

Quyển 1_Chương 35: Cô dâu mới gả (12)

Quyển 1_Chương 36: Cô dâu mới gả (13)

Quyển 1_Chương 37: Cô dâu mới gả (14)

Quyển 1_Chương 38: Kháng nghị

Quyển 1_Chương 39: Bài thi (1)

Quyển 1_Chương 40: Bài thi (2)

Quyển 1_Chương 41: Đấu thêm giờ (1)

Quyển 1_Chương 42: Đấu thêm giờ (2)

Quyển 1_Chương 43: Đấu thêm giờ (3)

Quyển 1_Chương 44: Đấu thêm giờ (4)

Quyển 1_Chương 45: Đấu thêm giờ (5)

Quyển 1_Chương 46: Đấu thêm giờ (6)

Quyển 1_Chương 47: Đấu thêm giờ (7)

Quyển 1_Chương 48: Đấu thêm giờ (8)

Quyển 1_Chương 49: Đấu thêm giờ (9)

Quyển 1_Chương 50: Đấu thêm giờ (10)

Quyển 1_Chương 51: Đấu thêm giờ (11)

Quyển 1_Chương 52: Đấu thêm giờ (12)

Quyển 1_Chương 53: Đấu thêm giờ (13)

Quyển 1_Chương 54: Cố nhân (1)

Quyển 1_Chương 55: Cố nhân (2)

Quyển 1_Chương 56: Cố nhân (3)

Quyển 1_Chương 57

Quyển 1_Chương 58: Mộ Phán quan (1)

Quyển 1_Chương 59: Mộ Phán quan (2)

Quyển 1_Chương 60: Mộ Phán quan (3)

Quyển 1_Chương 61: Mộ Phán quan (4)

Quyển 1_Chương 62: Mộ Phán quan (5)

Quyển 1_Chương 63: Mộ Phán quan (6)

Quyển 1_Chương 64: Mộ Phán quan (7)

Quyển 1_Chương 65: Mộ Phán quan (8)

Quyển 1_Chương 66: Mộ Phán quan (9)

Quyển 1_Chương 67: Mộ Phán quan (10)

Quyển 1_Chương 68: Mộ Phán quan (11)

Quyển 1_Chương 69: Mộ Phán quan (12)

Quyển 1_Chương 70: Mộ Phán quan (13)

Quyển 1_Chương 71: Mộ Phán quan (14)

Quyển 1_Chương 72: Nhân gian Âm quan (xong)

Quyển 2: Nghiệt Kính Đài_Chương 73: Hạ Hạc (1)

Quyển 2_Chương 74: Hạ Hạc (2)

Quyển 2_Chương 75: Hạ Hạc (3)

Quyển 2_Chương 76: Hạ Hạc (4)

Quyển 2_Chương 77: Hạ Hạc (5)

Quyển 2_Chương 78: Hạ Hạc (6)

Quyển 2_Chương 79: Hạ Hạc (7)

Quyển 2_Chương 80: Hạ Hạc (8)

Quyển 2_Chương 81: Hạ Hạc (9)

Quyển 2_Chương 82: Hạ Hạc (10)

Quyển 2_Chương 83: Hàng ngày (1)

Quyển 2_Chương 84: Hàng ngày (2)

Quyển 2_Chương 85: Nhà tang lễ (1)

Quyển 2_Chương 86: Nhà tang lễ (2)

Quyển 2_Chương 87: Nhà tang lễ (3)

Quyển 2_Chương 88: Nhà tang lễ (4)

Quyển 2_Chương 89: Nhà tang lễ (5)

Quyển 2_Chương 90: Nhà tang lễ (6)

Quyển 2_Chương 91: Nhà tang lễ (7)

Quyển 2_Chương 92: Nhà tang lễ (8)

Quyển 2_Chương 93: Nhiệm vụ

Quyển 2_Chương 94: Bách Khí (1)

Quyển 2_Chương 95: Bách Khí (2)

Quyển 2_Chương 96: Bách Khí (3)

Quyển 2_Chương 97: Bách Khí (4)

Quyển 2_Chương 98: Bách Khí (5)

Quyển 2_Chương 99: Bách Khí (6)

Quyển 2_Chương 100: Bách Khí (7)

Quyển 2_Chương 101: Bách Khí (8)

Quyển 2_Chương 102: Bách Khí (9)

Quyển 2_ Chương 103: Bách Khí (10)

Quyển 2_Chương 104: Bách Khí (11)

Quyển 2_Chương 105: Tăng lương

Quyển 2_Chương 106: Thể chất thuần âm (1)

Quyển 2_Chương 107: Thể chất thuần âm (2)

Quyển 2_Chương 108: Thể chất thuần âm (3)

Quyển 2_Chương 109: Thể chất thuần âm (4)

Quyển 2_Chương 110: Thể chất thuần âm (5)

Quyển 2_Chương 111: Thể chất thuần âm (6)

Quyển 2_Chương 112: Thể chất thuần âm (7)

Quyển 2_Chương 113: Thể chất thuần âm (8)

Quyển 2_Chương 114: Thể chất thuần âm (9)

Quyển 2_Chương 115: Thể chất thuần âm (10)

Quyển 2_Chương 116: Thể chất thuần âm (11)

Quyển 2_Chương 117: Chuyển Luân Vương (1)

Quyển 2_Chương 118: Chuyển Luân Vương (2)

Quyển 2_Chương 119: Chuyển Luân Vương (3)

Quyển 2_Chương 120: Chuyển Luân Vương (4)

Quyển 2_Chương 121: Chuyển Luân Vương (5)

Quyển 2_Chương 122: Chuyển Luân Vương (6)

Quyển 2_Chương 123: Chuyển Luân Vương (7)

Quyển 2_Chương 124: Chuyển Luân Vương (8)

Quyển 2_Chương 125: Chuyển Luân Vương (9)

Quyển 2_Chương 126: Chuyển Luân Vương (10)

Quyển 2_Chương 127: Nghiệt Kính Đài (1)

Quyển 2_Chương 128: Nghiệt Kính Đài (2)

Quyển 2_Chương 129: Nghiệt Kính Đài (3)

Quyển 2_Chương 130: Nghiệt Kính Đài (4)

Quyển 2_Chương 131: Nghiệt Kính Đài (5)

Quyển 2_Chương 132: Nghiệt Kính Đài (6)

Quyển 2_Chương 133: Nghiệt Kính Đài (7)

Quyển 2_Chương 134: Nghiệt Kính Đài (8)

Quyển 2_Chương 135: Nghiệt Kính Đài (9)

Quyển 3_Chương 136: Mười tám tầng Địa Ngục

Quyển 3_Chương 137: Cậu nợ tôi bốn ngàn vạn công đức

Quyển 3_Chương 138: Gian tế (1)

Quyển 3_Chương 139: Gian tế (2)

Quyển 3_Chương 140: Gian tế (3)

Quyển 3_Chương 141: Gian tế (4)

Quyển 3_Chương 142: Gian tế (5)

Quyển 3_Chương 143: Gian tế (6)

Quyển 3_Chương 144: Gian tế (7)

Quyển 3_Chương 145: Gian tế (8)

Quyển 3_Chương 146: Gian tế (9)

Quyển 3_Chương 147: Phi Lư (1)

Quyển 3_Chương 148: Phi Lư (2)

Quyển 3_Chương 149: Phi Lư (3)

Quyển 3_Chương 150: Phi Lư (4)

Quyển 3_Chương 151: Phi Lư (5)