Read Hololive: God's Puzzle | Koy1612

Read Hololive: God's Puzzle - NETTRUYENSEO.com

Hololive: God's Puzzle

Authors: Koy1612

Genre: Fanfiction

Update: 21-03-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Một chiếc fan-fiction dựa trên những hiểu biết của tác giải về hệ thống thần thoại Cthulhu Mythos nên rất có khả năng sẽ gây rối não người đọc bởi những khái niệm sâu xa, khó hiểu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.