Read 【 lĩnh / ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp   - NETTRUYENSEO.com

【 lĩnh / ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp

Authors: kay3989

Genre: Action

Update: 30-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

tên : 【岭/温周温】情惑劫

nguồn lofter

Lấy từ bên bộ :
[ Chu Ôn ] [ Ôn Chu ] [Diệp Ôn]

Đăng lần đầu 30/4/2021

Đăng lại 9/8/2021

https://www.wattpad.com/story/267376084?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=kay3989&wp_originator=pJxKIn6eKrSCvSDrkH5i0RHbEWYRyFaqRQ%2FeA%2F4GvBD8HF01by48cnqrqQ6OFd1TywM65Usz8jAMuuz0EtnBfhEXSwFslIHfZhmmNjD7Vq9yX3qRI2j3b%2FTIdNort

Chapters

【 ôn chu ôn vô kém 】 tình hoặc kiếp 1 ( không hệ thuyền diễn sinh )

【 ôn chu ôn vô kém 】 tình hoặc kiếp 2 ( không hệ thuyền diễn sinh )

【 ôn chu ôn vô kém 】 tình hoặc kiếp 3 ( không hệ thuyền diễn sinh )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 4 ( không hệ thuyền diễn sinh )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 5 ( siêu ngược / không người còn sống )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 6 ( không người còn sống )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 7 ( lão ôn hết hy vọng / không người còn sống )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 8 ( lão ôn hết hy vọng 2)

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 9 ( lão ôn rời đi / cuối cùng một đao )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 10 ( bò cạp vương cứu lão ôn )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 11 ( lão ôn uống canh Mạnh bà )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 12 ( lão ôn hồi quỷ cốc )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 13 ( hai bên hiện trạng )

【 ôn chu ôn / bò cạp liễu 】 tình hoặc kiếp 14 ( chu tử thư phạm quỷ cốc )

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 15 ( cao châm chiến tổn hại / điên phê ôn vs chu )

【 ôn chu ôn / bò cạp liễu 】 tình hoặc kiếp 16( ôn bò cạp kết minh )

【 ôn chu ôn / bò cạp liễu 】 tình hoặc kiếp 17

【 ôn chu ôn / bò cạp liễu 】 tình hoặc kiếp 18 bị bắt

【 ôn chu ôn / bò cạp liễu 】 tình hoặc kiếp 19

【 ôn chu ôn 】 tình hoặc kiếp 20