Read Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên | MeoDen0

Read Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên - NETTRUYENSEO.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Authors: MeoDen0

Genre: Paranormal

Update: 07-04-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ

Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên, một cái Hàn Lập quát tháo Tiên Giới chuyện xưa, một phàm nhân tiểu tử tu tiên Bất Diệt truyền thuyết.